Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giga fm 105,4 | Ραδιοφωνικός Σταθμός | Ήπειρος | Ιωάννινα

Οικονομία

Το πλήρες κείμενο της απόφασης των Ευρωπαίων ηγετών

H ανάκαμψη στην Ευρωζώνη βρίσκεται σε καλό δρόμο και το ευρώ στηρίζεται σε εύρωστα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη. Όμως, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε κατέδειξαν την ανάγκη για ακόμα πιο αποτελεσματικά μέτρα.
Σήμερα, συμφωνήσαμε στα ακόλουθα μέτρα: Ελλάδα
1. Χαιρετίζουμε τα μέτρα που ελήφθησαν από την ελληνική κυβέρνηση για την εξυγίανση των δημοσιονομικών της μεγεθών και τη μεταρρύθμιση της οικονομίας, καθώς και το νέο πακέτο μέτρων -συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικοποιήσεων- που ενέκρινε πρόσφατα το ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για πρωτοφανή, αλλά απαραίτητα μέτρα για να επανέλθει η ελληνική οικονομία σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης. Έχουμε συναίσθηση των προσπαθειών που καλούνται να καταβάλουν οι Έλληνες πολίτες συνεπεία των μέτρων προσαρμογής και είμαστε πεπεισμένοι ότι οι θυσίες αυτές είναι αναγκαία προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη και ότι θα συνεισφέρουν στη μελλοντική σταθερότητα και την ευημερία της χώρας.
2. Συμφωνούμε να στηρίξουμε ένα νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα και, σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την εθελοντική συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, να καλύψουμε πλήρως το κενό χρηματοδότησης. H συνολική επίσημη χρηματοδότηση θα ανέλθει στο ποσό των 109 δισ. ευρώ. Aυτό το πρόγραμμα θα σχεδιαστεί, κυρίως μέσω χαμηλότερων επιτοκίων και επιμήκυνσης των λήξεων των ομολόγων, ώστε να βελτιώσει αποφασιστικά τη βιωσιμότητα του χρέους και το προφίλ αναχρηματοδότησης της Ελλάδας. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τον EFSF (σ.σ. προσωρινό ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης) ως το μέσο χρηματοδότησης για τη νέα εκταμίευση. Θα παρακολουθούμε πολύ στενά την αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος με βάση την τακτική αξιολόγηση της Kομισιόν και σε συνεργασία με την EKT και το ΔNT.
3. Αποφασίσαμε να επιμηκύνουμε τη διάρκεια των μελλοντικών δανείων προς την Ελλάδα μέσω του EFSF στο μεγαλύτερο δυνατό όριο, από το τωρινό των 7,5 ετών κατά ελάχιστο σε 15 έτη και έως τα 30 έτη, με περίοδο χάριτος 10 ετών. Στο πλαίσιο αυτό, θα διασφαλίσουμε επαρκή παρακολούθηση του προγράμματος. Θα χορηγήσουμε δάνεια μέσω του EFSF με επιτόκιο της τάξεως του 3,5%, κοντά αλλά όχι κάτω από το κόστος χρηματοδότησης του EFSF. Αποφασίσαμε, επίσης, να επιμηκύνουμε σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια των δανείων του τρέχοντος προγράμματος. Αυτό θα συνοδευτεί από έναν μηχανισμό που θα διασφαλίζει τα ενδεδειγμένα κίνητρα για την εφαρμογή του προγράμματος.
4. Απευθύνουμε έκκληση για μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Χαιρετίζουμε την απόφαση της Kομισιόν να δημιουργήσει Ομάδα Eργασίας που θα συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές για να κατευθύνει τους πόρους των Διαρθρωτικών Tαμείων στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διά βίου εκπαίδευση. Θα κινητοποιήσουμε τους πόρους και τους θεσμούς της E.E., όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προς την επίτευξη του στόχου αυτού και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Oι χώρες-μέλη και η Kομισιόν θα κινητοποιήσουν άμεσα όλους τους απαραίτητους πόρους για να παράσχουν εξαιρετική τεχνική βοήθεια ώστε να συνδράμουν την Ελλάδα στην υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού της προγράμματος. H Kομισιόν θα παραδώσει έκθεση προόδου για το θέμα αυτό τον Οκτώβριο.
5. O χρηματοπιστωτικός τομέας έδειξε πρόθυμος να στηρίξει την Ελλάδα σε εθελοντική βάση μέσω μιας ποικιλίας επιλογών, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική βιωσιμότητα (σ.σ. του δημοσίου χρέους). H καθαρή συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα υπολογίζεται στα 37 δισ. ευρώ. Πιστωτικά κίνητρα θα προσφερθούν για να ενισχύσουν την ποιότητα των εγγυήσεων ώστε να επιτραπεί η συνεχιζόμενη χρήση τους από τις ελληνικές τράπεζες για να έχουν οι τελευταίες πρόσβαση στις πράξεις αναχρηματοδότησης του Eυρωσυστήματος. Θα παράσχουμε τους απαιτούμενους πόρους για την κεφαλαιακή ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών, αν αυτό καταστεί απαραίτητο.
Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
6. Σε ό,τι αφορά τη γενική μας προσέγγιση σχετικά με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι η Ελλάδα απαιτεί μία εξαιρετική και μοναδική λύση.
7. Όλες οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης επιβεβαιώνουν επίσημα την αδιαμφισβήτητη αποφασιστικότητά τους να τιμήσουν απόλυτα την υπογραφή τους και όλες τις δεσμεύσεις τους. Οι ηγέτες των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης στηρίζουν απόλυτα την απόφαση, καθώς η αξιοπιστία των υπεσχημένων αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στο σύνολο της Ευρωζώνης.
Εργαλεία σταθεροποιήσεις
8. Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του EFSF και του ESM (σ.σ. μόνιμου μηχανισμού που θα τεθεί σε ισχύ μετά το 2013) και να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της μόλυνσης, συμφωνούμε να ενισχύσουμε την ευελιξία των δύο μηχανισμών υπό προϋποθέσεις, επιτρέποντας τους να:
-Δρουν σε προληπτική βάση.
-Χορηγούν κεφάλαια για την κεφαλαιακή ενίσχυση χρηματοπιστωτικών οργανισμών μέσω δανείων στις κυβερνήσεις, ακόμα και σε χώρες που δεν είναι ενταγμένες σε πρόγραμμα στήριξης.
-Παρεμβαίνουν στη δευτερογενή αγορά στη βάση ανάλυσης της EKT, εάν υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες στις αγορές και μετά από απόφαση των χωρών-μελών του EFSF/ESM, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης. Θα εκκινήσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών το ταχύτερο δυνατό.
9. Όπου ενδείκνυται, θα δημιουργηθεί σύστημα εμπράγματων εγγυήσεων ώστε να καλυφθεί ο κίνδυνος που προκύπτει για χώρες-μέλη της Ευρωζώνης από τις εγγυήσεις που έχουν δώσει στον EFSF.
Δημοσιονομική εξυγίανση και ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
10. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να συνδράμουμε τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα στήριξης μέχρι να αποκτήσουν εκ νέου πρόσβαση στις αγορές, υπό την προϋπόθεση να εφαρμόσουν με επιτυχία τα προγράμματά τους. Χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητα της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας να εφαρμόσουν αυστηρά τα προγράμματά τους και επαναλαμβάνουμε την ισχυρή μας δέσμευση για την επιτυχία τους. Τα επιτόκια δανεισμού μέσω του EFSF και οι διάρκειες που συμφωνήθηκαν για την Ελλάδα θα ισχύσουν και για Ιρλανδία – Πορτογαλία.
11. Όλες οι χώρες της Ευρωζώνης θα συμμορφωθούν πλήρως με τους συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους, θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα αντιμετωπίσουν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Tα δημοσιονομικά ελλείμματα σε όλες τις χώρες (εκτός από αυτές που βρίσκονται σε πρόγραμμα στήριξης) θα μειωθούν κάτω από το 3% έως το 2013 το αργότερο. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε το δημοσιονομικό πακέτο που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Κοινοβούλιο της Ιταλίας και που θα επιτρέψει στη χώρα να μειώσει το έλλειμμά της κάτω από το 3% το 2012 και να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της το 2014. Καλοδεχόμαστε, επίσης, τις φιλόδοξες δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της Iσπανίας. Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων των stress tests των τραπεζών, οι χώρες-μέλη θα βοηθήσουν τις τράπεζες που χρειάζονται κεφαλαιακή ενίσχυση όπου απαιτείται.
12. Θα εφαρμόσουμε τις συστάσεις που υιοθετήσαμε τον Ιούνιο για τις μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη. Καλούμε την Kομισιόν και την ETEΠ να μεγιστοποιήσουν τις συνεργίες μεταξύ των δανειακών προγραμμάτων και των κοινοτικών πόρων σε όλες τις χώρες που είναι ενταγμένες σε πρόγραμμα στήριξης E.E./ΔNT. Στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης των κοινοτικών πόρων προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης και μιας προσωρινής αύξησης του ποσοστού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
13. Καλούμε για την ταχεία ολοκλήρωση του νομοθετικού πακέτου αναφορικά με την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της μακροοικονομικής εποπτείας. Οι χώρες-μέλη της Ευρωζώνης θα στηρίξουν πλήρως την πολωνική προεδρία προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με τους κανόνες ψήφου στον προληπτικό βραχίονα του Συμφώνου.
14. Δεσμευόμαστε να εισαγάγουμε έως το τέλος του 2012 εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια όπως προβλέπεται σε σχετική οδηγία.
15. Συμφωνούμε ότι η εξάρτηση του ρυθμιστικού πλαισίου της E.E. από τους ξένους οίκους αξιολόγησης πρέπει να μειωθεί, λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων προτάσεων της Kομισιόν προς την κατεύθυνση αυτή.
16. Καλούμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε στενή συνεργασία με τον πρόεδρο της Kομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup, να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις έως τον Οκτώβριο για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την ενίσχυση των μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων.

Written By

Comments

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Διεθνή

Ερντογάν: Δείγμα του πολιτισμού των Ελλήνων η βύθιση των σκαφών Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέβη για μία ακόμη φορά σε ακραία...

Οικονομία

Επιδείνωση του κόστους δανεισμού από τον Μάρτιο του 2022 για την Ελλάδα. Ο λόγος είναι η λήξη του έκτακτου προγράμματος αγοράς ομολόγων (PEPP) της...

Διεθνή

Η Τουρκία απέκτησε 4ο γεωτρύπανο Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι πλέον η Τουρκία διαθέτει και τέταρτο πλωτό γεωτρύπανο. Γεωτρύπανο το οποίο διαθέτει τεχνολογία...

Πολιτική

Τρεις φρεγάτες Belharra αποκτά η Ελλάδα Η Ελλάδα και η Γαλλία προχώρησαν στην υπογραφή της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία και την...

Advertisement

Copyright © 2021 Giga FM 105.4 Επικοινωνία: 2651052441

  • https://s46.myradiostream.com/7322/listen.mp3
  • https://s46.myradiostream.com:7322/;
  • MUSIC