Μετά από απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, εντάχθηκε για χρηματοδότηση η πράξη με τίτλο: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ” προϋπολογισμού 4.920.207,67 ευρώ €, με Δικαιούχο τη ΔΕΥΑ Άρτας, στον Άξονα Προτεραιότητας 02 – “Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων” του Ε.Π. “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”.  Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι – ίδια συμμετοχή της ΔΕΥΑΑ). Σε ανακοίνωση του δήμου Αρταίων, σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση των έργων αυτών θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος του ποταμού Άραχθου.