Στην έγκριση του πρακτικού της τελικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την Τουριστική προβολή της Ηπείρου, προέβη στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή. Προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρία ENCORE A.E. που συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της κατακύρωσης.