Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕπΤΕ) ενεργώντας ως διαχειριστής του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης της Ηπείρου (ΤΑ.Α.Η.) δημοσίευσε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων, αξιοποιώντας το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA.  Ο πυρήνας λειτουργίας του JESSICA είναι τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης τα οποία και πραγματοποιούν τις χρηματοδοτήσεις. Ειδικότερα είναι τα Ταμεία που επενδύουν σε Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα και σε άλλα επιλέξιμα έργα, τα οποία περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια αειφόρου αστικής ανάπτυξης.  Το συνολικό διατιθέμενο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 15.000.000 € που προέρχονται από το Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» στα οποία προβλέπεται η επιπλέον συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων 6.420.000 € (30% του συνολικού κόστους κάθε επιλέξιμου έργου).