Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.398.874,50 ευρώ στην Ήπειρο στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση του νερού και τη μείωση του κόστους της άρδευσης.

Το έργο αφορά τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και σε αυτό του αστικού πρασίνου, εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IV «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» και θα εφαρμοστεί στην περιοχή της Ηπείρου την Περιφερειακή Ενότητα της Άρτας.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.398.874,50 ευρώ, πρόκειται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα (Ιανουάριο 2013) και θα διαρκέσει δύο χρόνια.

Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Να σημειωθεί πως στην πρόταση περιλαμβάνεται μελέτη που καταλήγει ότι με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς η αναμενόμενη ωφέλεια σε κόστος νερού άρδευσης από την υλοποίηση του «IRMA» αναμένεται, μόνο για την περιοχή της Άρτας να είναι της τάξης του 1.000.000 € ανά έτος.