Με  ανακοίνωση της η Περιφέρεια Ηπείρου σχετικά με το θέμα της ρύπανσης που διαπιστώθηκε σε πηγή του Ελληνικού επισημαίνει ότι, με βάση τα στοιχεία που έχει μέχρι τώρα στη διάθεσή της, επιβεβαιώνεται μεν η ύπαρξη ρύπανσης στην πηγή, χωρίς όμως να συσχετίζεται αυτή με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Η Περιφέρεια, αναφέρει ότι μετά από συνεχείς δειγματοληπτικούς ελέγχους, καθημερινές μετρήσεις και αυτοψίες, επιβεβαιώνει την ύπαρξη ρύπανσης στην πηγή, χωρίς όμως, αυτή να συσχετίζεται, προς το παρόν, με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.  Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που προκύψει ότι η ρύπανση οφείλεται σε ανθρώπινη υπαιτιότητα (δόλο ή αμέλεια) οι υπεύθυνοι θα τύχουν κάθε προβλεπόμενης δικαστικής δίωξης. Στην περίπτωση που προκύψει ότι η ρύπανση οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία ή πλημμελείς ενέργειες κατά τη τρέχουσα φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ, σε συνεργασία με το ΦΟΔΣΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας, θα προβεί στις προβλεπόμενες, από τη σχετική νομοθεσία, ενέργειες.