Συγκροτήθηκε και λειτουργεί από το Δήμο Ιωαννιτών, η Επιτροπή φιλικού διακανονισμού με αντικείμενο την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών.  Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αποτελείται από έναν δικηγόρο, που ορίστηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο, από έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου και από έναν εκπρόσωπο των τοπικών ενώσεων καταναλωτών.  Η θητεία των μελών των επιτροπών είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται. Οι υποθέσεις εισάγονται στην επιτροπή κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του καταναλωτή ή της τοπικής ένωσης καταναλωτών και ύστερα από παραπομπή από τον Συνήγορο του Καταναλωτή.  Οι υποθέσεις συζητιούνται εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Τα πορίσματα της επιτροπής κοινοποιούνται στον Συνήγορο του Καταναλωτή και στους ενδιαφερόμενους. Πρέπει να τονιστεί ότι τα πορίσματα της επιτροπής δεν παράγουν συνέπειες δικαστικής απόφασης, ούτε αποτελούν εκτελεστό τίτλο.