Με 29 προτάσεις έκλεισε το Leader Ιωαννίνων –Θεσπρωτίας.Από τις 29 προτάσεις, δέκα (10) αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και οι υπόλοιπες δεκαεννέα (19), έργα δημόσιου χαρακτήρα & ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.Οι προτάσεις κατατέθηκαν στην Ήπειρος ΑΕ κατά τη 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του προγράμματος προσέγγιση «Leader» για τους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.Οι τομείς στους οποίους μπορούσαν να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια ήταν η μεταποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, ο αγροτουρισμός οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και έργα δημόσιου χαρακτήρα που αφορούσαν την τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης και την ανάδειξη και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου.