Μπούκας ΜίλτοςΗ χώρα μας καυχιέται ότι συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 8 χώρες σ’ όλο τον κόσμο, που προσφέρουν ανοικτά δημόσια δεδομένα που μέσω της διαύγειας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, παρέχουν πρόσβαση σε όλους τους έλληνες πολίτες.Μελανό ωστόσο παράδειγμα Αυτοδιοίκησης αποτελεί ο Δήμος Ιωαννιτών που δεν συμμερίζεται, ως οφείλει, κανονιστικές πράξεις, διαδικασίες, συλλογικά όργανα και οικονομικές επιτροπές. Το χωματουργικό εργοτάξιο της Αμφιθέας και τα παράνομα Φαραωνικά λιμενικά έργα –θα μείνουν ως μνημεία αυθαιρεσίας και διαφθοράς- για την κατασκευή πίστας θαλασσίου σκι, των πανευρωπαϊκών αγώνων που θα λάβουν χώρα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Δίχως να δίνει λογαριασμό σε κανέναν ο Δήμαρχος Ιωαννιτών λειτουργεί ως μοναδικός Διατάκτης, για αμφίβολης νομιμότητας έργα, μετατρέποντας την αυτοδιοίκηση σε «πασσαλίκι» του και αντιμετωπίζοντας τους γιαννιώτες πολίτες ως «υποτελείς» δουλοπάροικους!Κοντολογίς πρόκειται για αυτοδιοικητική εκτροπή, για εν κρυπτώ διάθεση και πληρωμή άγνωστης προέλευσης κονδυλίων, ενώ σύφμωνα με το Π.Δ. 113/2013 άρθρα 3 και 7 θα έπρεπε να ορίζεται Διατάκης για την ανάληψη υποχρεώσεων (έργων και πληρωμών) και σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Οφείλει ο Δήμος να αναρτήσει στο site του αναλυτικό πίνακα εξόδων και το σύνολο των δαπανών. Αναλογιζόμενοι δε και το δημόσιο λογιστικό έλλειμμα των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ, το αδιέξοδο της δημοτικής αρχής δεν θάπρεπε να διαδραματίζεται με «κατεβασμένα ηλεκτρονικά ρολά», η συσκότιση συνιστά ακόμη μεγαλύτερο το οικονομικό σκάνδαλο.

Α΄. Η ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας
Τι λέει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση που έδωσε δύο φορές το «φιλί της ζωής» στο συγκεκριμένο έργο; Η Μη εφαρμογή των άρθρων 21 του Ν. 2362/95 «περί Δημόσιου Λογιστικού» και «ελέγχου των δαπανών» (ΦΕΚ Α΄ 247/27-1-95 συνιστούν παράβαση καθήκοντος.Παρ’ ότι ο Δήμος Ιωαννιτών έχει τεθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης και βρίσκεται στο «κόκκινο», υπό επιτήρηση, όντας στη δεκάδα των πλέον πολυσπάταλων της χώρας, με χρέος 11.640.000€, δεν ακολουθεί την διαδικασία των ΟΤΑ, όπου για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου βάσει του 158 Ν. 3463/2006 «κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, απαιτείται Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από αρμόδιο όργανο, το οποίο θα ενέκρινε την δαπάνη, εν προκειμένω την πίστα θαλασσίου σκι με σχετική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής.
1._Υπάρχουν πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής για το επίμαχο θέμα;
2._ Κανείς δεν γνωρίζει, ποια σύμβαση έργου εκτελείται;
3._ Από ποιον Κωδικό αντλήθηκαν τα κονδύλια;
4._ Το ύψος του προϋπολογισμού του έργου;
5._ Το Α.Φ.Μ. του Φορέα υλοποίησης ή το Α.Φ.Μ. του αναδόχου;
6._ Τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου;
7._ Με ποιες εντολές έγινε ανάθεση έργων;
8._ Υπήρξε Δημόσιος Διαγωνισμός και με τι δικαιολογητικά;
9._ Με τι ειδικούς όρους και με ποιες μελέτες αποκατάστασης κατακυρώθηκε ένα τόσο σύνθετο περιβαλλοντικό έργο;
10._ Υπήρξε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2189/94 και ποιος ο προμηθευτής;
11._ Υπάρχουν πρωτότυπα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών;
12._ Ποιος είναι ο τελικός υπογράφων το έργο;
Στις 17-6-2013 κατάθεσα αίτηση στο ΤΕΕ Ηπείρου, υπ’ όψη του Προέδρου κου Παπαβρανούση όπου ζητούσαμε σαν Οικολόγοι Πράσινοι να μας διαθέσει ειδικό εμπειρογνώμονα, να κοστολογήσει το παραχθέν παράνομο έργο για την διαμόρφωση πίστας θαλασσίου σκι, με την κυβομέτρηση των υλικών εκσκαφής, μεταφορές αδρανών, κόστος χρήσης μηχανημάτων water master, drag line, JCB, καταθυθισμένες σωλήνες κ.λπ., μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποια είδηση ή παρέμβαση.Οι ευθύνες για την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» σε ποιον θα καταλογισθούν για την υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων (άρθρο 191§2 ΣυνΛΕΕ) στο Δήμο Ιωαννιτών, στην Περιφέρεια Ηπείρου ή στον Όμιλο Θαλασσίου Σκι της συζύγου/Προέδρου; Αν και τελικά ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑ και Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΥΔΟΣΙΑ βαραίνει τους τρεις συνολικά.

Β΄. Η ευθύνη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Από το 2011 ισχύει σ’ όλους του φορείς γενικής κυβέρνησης η πρόβλεψη δημοσιονομικής δέσμευσης, με αναγκαία αναρτημένη την πίστωση για την πληρωμή των έργων, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν καταγγελίες για παρανομίες και διαβλητότητα των διαδικασιών, ενός έργου διόλου ευκαταφρόνητου που πρόχειρες εκτιμήσεις το ανεβάζουν σε μια άλλη «μαύρη τρύπα» δηλαδή πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ!!! (διπλασιάζοντας τον πονοκέφαλό τους)Επειδή η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει στην οικονομική επιτροπή και κατ’ εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο, ζητούμε από την Οικονομική Επιτροπή και τον Αντιδήμαρχο κ. Θανάση Μανταλόβα την εφαρμογή του Π.Δ. 113/2010 με τρόπο που δεν προκαλεί βάναυσα θεσμούς, νομοθετικές αρμοδιότητες και δεν ευτελίζουν τα διοικητικά όργανα που υπηρετούν. Η νομοθεσία δεν προβλέπει τη δυνατότητα των διατακτών (δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής, δημάρχου) να μεταβιβάζουν πιστώσεις σε άλλα όργανα.Όσο για τα πρόσωπα φίλους ή όψιμους χορηγούς (όπως δημόσια ελέχθει) που υποκαθιστούν επάξια το Κράτος, με τα οικονομικά τους διαθέσιμα, ας γνωρίζουμε ποιοί «νεόκοποι» Ηπειρώτες ευεργέτες επενδύουν την κερδοφορία σε …κοινωφελείς σκοπούς.Επειδή όμως πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης η οικονομική υπηρεσία του Δήμου συντάσσει Έκθεση ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, θα πρέπει να ελέγχεται τόσο η ύπαρξη ή η επάρκεια της πίστωσης όσο και η νομιμότητα της δαπάνης (άρθρο 4 Π.Δ. 113/2010). Το έγγραφο ανάληψης της υποχρέωσης απαιτείται να έχει συνταχθεί και υπογραφεί ΠΡΙΝ εκδοθεί η έκθεση αυτή.Είναι σαφές ότι τέτοια διαδικασία δεν έχει τηρηθεί ή έχει αγνοηθεί τεχνηέντως και επιμελώς δεν υπήρξε ποτέ τέτοια εγγραφή δαπάνης, ούτε υπήρξε εκτενής συζήτηση σε ημερήσια διάταξη για τις οικονομικές λεπτομέρειες του υγρού στίβου των αγώνων ενώπιον του Σώματος, για ένα θέμα που έχει ζητηθεί από τον Χρήστο Μαντά της Παράταξης «Τρία Κλικ Αριστερά» με τεράστιες πολιτικές κοινωνικές και οικονομικές ευθύνες.

Μπούκας Μίλτος

Μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου

Οικολόγων Πράσινων