Τη Παρασκευή 28-12-2012 και ώρα 12:00μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Αίτημα για ενίσχυση με προσωπικό
2.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (προμηθειών, έργων κ.λ.π.)
3.Αποδοχή πιστώσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού
4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού