δημοτικο συμβουλιοΤην Τετάρτη 11-12-2013και ώρα 20.30 θα συνεδριάσει το  Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

1. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών»

2. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας»

3.  Έγκριση επιχορήγησης της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης – Ενημέρωσης Ιωαννίνων

4.  Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2013

5.  Λήψη απόφασης για την επιλογή υποτρόφων εξωτερικού, ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 από το κληροδότημα «Ελευθ. Μπάρκα»   

6. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 542/2013 Α.Δ.Σ. (Παράταση απ’ ευθείας μίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος Αγλ. Χαραλάμπους)

7. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 547/2013 Α.Δ.Σ. (Προμήθεια ανταλλακτικών κ.τ.λ.)

8. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Λοιπές παροχές σε είδος» (προμήθεια γάλακτος)

9. Έγκριση καταβολής συμμετοχής έργων ΔΕΥΑ από ΠΔΕ

10. Έγκριση επιχορήγησης με ποσό 14.674,00 € για την συμμετοχή του Δήμου στην Υλοποίηση προγραμματικής Σύμβασης με ΟΚΑΝΑ

11.  Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου με «Αικατερίνη Τσαγκογιάννη & Υιός Ο.Ε.» και Τσαγκογιάννης Κων/νος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Κ/Φ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

12. Εισήγηση για σύνταξη του τμήματος του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιωαννιτών που αφορά τη σύνταξη του πίνακα 5Γ «Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων των ΝΠΙΔ ΟΤΑ», για το έτος 2014 Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων» Εισηγητής: κ. Γεώργιος Λώλης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

14. Έκθεση ορκωτών λογιστών για το έτος 2012, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων» Εισηγητής: κ. Γεώργιος Λώλης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

ΘΕΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

15.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της υπηρεσίας «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ιωαννιτών» Εισηγητής: : κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εισηγήτρια: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος

16. Αποδοχή πίστωσης 226.659,44€ από ΚΑΠ έτους 2013  και κατανομή στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης των σχολείων

17. Παράταση Μίσθωσης ακινήτου  επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 1, στο οποίο στεγάζεται το Μουσικό Σχολείο

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βίνης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

18. Έγκριση συμπληρωματικής επιχορήγησης του σωματείου «Σύλλογος για την ηθική μεταχείριση των ζώων – ΑΝΙΜΑ» και διάθεση πίστωσης

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης (Απόφ. αριθ. 149/2013 της Επιτρ. Π. Ζ.: μίσθωση δημοτικής έκτασης) Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

20. Έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος: «Επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) εντός επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου», ιδιοκτησίας του κ. Φωτεινάτου Σπυρίδωνα του Γεράσιμου, που βρίσκεται επί της οδού Ζωσιμαδών 2 της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολής Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως αναγνώρισης κοινοχρήστου δρόμου στην Τ.Κ. Μπιζανίου, Δήμου Ιωαννιτών ως προϋφιστάμενου του έτους 1923 Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

22. Κατάργηση θέσης περιπτέρου στη συμβολή των οδών Χρηστοβασίλη & Μιχαήλ Αγγέλου του κ. Τζούμα Δημητρίου Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

23. Έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες, για το προσωπικό των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου και Νεκροταφείου για το έτος 2014 και έγκριση ωραρίου και νυχτερινής  εργασίας υπαλλήλου του Τμήματος Παιδείας Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κατηρτζίδης, κα Παρασκευή Τσίλη, Αντιδήμαρχοι,

24. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής για την καταστροφή άχρηστων υλικών σε μισθωμένο ακίνητο στη Δ.Ε. Ανατολής Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κατηρτζίδης, Αντιδήμαρχος