Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί, η πρώτη για το νέο έτος, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Η συνεδρίαση θα γίνει στις δέκα το πρωί και το πρώτο θέμα αφορά στην εκλογή του αντιπροέδρου της.

Πρόκειται επίσης να συζητηθεί η έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας, για την επιλογή αναδόχου της πράξης της τουριστικής προβολής.