Περιφέρεια ΗπείρουΤη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 20-12-2013 συνεδριάσεως.

  1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 31-03-2014.
  2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αρδευτικό έργο περιοχής Βοϊδομάτη – Φάση Β’», αναδόχου Κων/νου Κωσταβασίλη, μέχρι την 31-07-2014.
  3. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών, για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού του εθνικού οδικού δικτύου εντός της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της διαδικασίας συλλογής σφραγισμένων προσφορών που διενήργησε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και λειτουργία μετεωρολογικών σταθμών και ατμοσφαιρικών Σταθμών Π.Η.» (αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων των σταθμών).
  5. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 23ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Βουργαρέλι και Κυψέλη, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», αναδόχου εταιρείας «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2014.
  6. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης ορεινού οδικού δικτύου», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2014.
  7. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης, της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ) ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ»,  προεκτιμώμενης αμοιβής € 36.900,00 με ΦΠΑ κατά τις διατάξεις της παρ. 2στ) του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3481/06.
  8. Κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και έγκριση των συμβατικών τευχών του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ρέμα Καρυδά», προϋπολογισμού € 7.000,00 με ΦΠΑ.
  9. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης εργασιών και υπηρεσιών για την συντήρηση και αναβάθμιση της γραμμής ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  Π.Ε. Πρέβεζας προκειμένου να πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 (αριθμ. 1/26/11-1-2013 και 10/295/26-03-2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής).
  10. Έγκριση του Πρακτικού Ι/23-12-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του έργου “Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας με χρήση μηχανημάτων Π.Ε. Πρέβεζας”», προϋπολογισμού δαπάνης 58.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.