Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Η Επιτροπή αναμένεται να προχωρήσει στην έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας, αυτής δηλαδή που καλύπτει το Νομό Ιωαννίνων. Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται να είναι ένας χρόνος.