Περιβαλλοντολόγο, υποψήφιο Διδάκτορα σε συναφές αντικείμενο με τα εσωτερικά ύδατα και εμπειρία σε προγράμματα διαχείρισης νερού προκειμένου να εργαστεί σε Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ζητά η Επιτροπή Ερευνών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (WAS4D)», του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων Ελλάδας και Ιταλίας. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να κατατίθενται μέχρι τις 12 Απριλίλου 2013.