ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝΥπεγράφη στις 31/7/2013 από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωμά και τον εκπρόσωπο της Αναδόχου «ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ», κ. Ασωνίτη Αντώνιο, το με αρ 74351/1450/31-07-2013 Συμφωνητικό ποσού 4.543.103,52€ με ΦΠΑ για το έργο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ», μετά την με αριθμό 22/886/31-07-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η  ανάθεση του έργου στην ως άνω εταιρεία, με έκπτωση 45,2% . Είχε προηγηθεί στις 30/3/2011 προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, μεταξύ του Δήμου Φιλιατών ως Κυρίου του έργου  και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ως Φορέα Υλοποίησης. Ακολούθησε Δημοπρασία μετά την με αριθμό 14/568/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και ημερομηνία δημοπράτησης του έργου είχε οριστεί η 17/7/2012. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή του αποχετευτικού  δικτύου και του Βιολογικού Καθαρισμού Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας.Το προτεινόμενο σύστημα επεξεργασίας είναι οι τεχνητοί υγρότοποι. Η εγκατάσταση επεξεργασίας εγκαθίσταται σε οικόπεδο περίπου 50 στρεμμάτων και αποτελείται από τις επιμέρους μονάδες:

1. Έργα Εισόδου – By Pass

α) Φρεάτιο εισόδου – κανάλι

β) Εσχαρισμός

γ) Μετρητής ροής

δ) Διάταξη για παράκαμψη της εγκατάστασης

2. Πρωτοβάθμια Επεξεργασία

α) Φρεάτιο μερισμού παροχής

β) Δεξαμενή Imhoff

3. Δευτεροβάθμια Επεξεργασία

α) Κλίνες δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, Στάδιο Ι

β) Κλίνες δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, Στάδιο ΙΙ

γ) Φρεάτια τροφοδοσίας (Α και Β)

4. Τριτοβάθμια Επεξεργασία

α) Λίμνες ωρίμανσης

β) Δεξαμενή χλωρίωσης – αποχλωρίωσης

5. Έργα Τελικής Διάθεσης

α) Φρεάτιο εξόδου – δειγματοληψίας

β) Αγωγός διάθεσης επεξεργασμένων

γ) Αντλιοστάσιο άρδευσης – ανακυκλοφορίας

Εκτός από τις παραπάνω λειτουργικές μονάδες θα εγκατασταθεί κτίριο ελέγχου με βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, χώρος ηλεκτρολογικών πινάκων, εργαστήριο, WC), πίνακας ελέγχου για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού (μηχανοκίνητη εσχάρα, αναδευτήρας αποχλωρίωσης, αντλίες, ηλεκτροκίνητα θυροφράγματα και δικλείδες), όπως και δίκτυο άρδευσης, εξωτερικού φωτισμού, έργα οδοποιίας, διευθέτησης ομβρίων υδάτων, πρασίνου και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Ο χώρος του γηπέδου θα περιφραχθεί, ενώ προβλέπονται δύο πύλες εισόδου στην εγκατάσταση από τους υπάρχοντες δρόμους πρόσβασης. Εσωτερικά της εγκατάστασης και περιμετρικά της κάθε μονάδας επεξεργασίας θα διαμορφωθεί βοηθητική οδός πρόσβασης και θα διαστρωθεί με αμμοχάλικο πάχους 0,15 m. Για τις περιπτώσεις διακοπής ρεύματος προβλέπεται η λειτουργία μέσω ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Το Η/Ζ είναι κατάλληλο για την υποστήριξη της λειτουργίας του βασικού Η/Μ εξοπλισμού. Οι προθεσμίες του έργου, οι οποίες λήγουν σε διάστημα τριάντα ενός (31) μηνών (από τις 31-07-2013,  μέχρι 29-02-2016) και ειδικότερα:

•  σε δέκα τρεις (13) μήνες η κατασκευή των έργων, (μέχρι 31-08-2014)
•  και σε δέκα οκτώ (18) μήνες, για την δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης λειτουργίας  ( μέχρι 29-02-2016).

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με συγχρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους. Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας ερωτηθείς για τη σημασία του έργου  έκανε την ακόλουθη δήλωση : «Αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι η συνεργασία των τοπικών φορέων φέρνει αποτελέσματα. Πετυχαίνουμε τις διεκδικήσεις μας, από τις οποίες σημαντικά έργα προωθούνται στο Νομό όπως αυτό της Αποχέτευσης  και Βιολογικού της πόλης των Φιλιατών που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών και βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος. Θέλω να συγχαρώ δημοσίως την Δ/νση Τεχνικών  Έργων της Π.Ε Θεσπρωτίας που με  μεθοδικότητα και συντονισμένες   ενέργειές της συνέβαλε τα μέγιστα  στην ολοκλήρωση των διαδικασιών και στην υπογραφή της σύμβασης. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με κάθε τρόπο συνέβαλαν ώστε αυτό το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο να μπει σε τροχιά κατασκευής και υλοποίησης.