ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΕΑΗ ανάπτυξη μιας περιοχής μπορεί να επιχειρηθεί με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Η αξιοποίηση, όμως, των φυσικών πόρων & του ορυκτού πλούτου μιας περιοχής αποτελεί μία σταθερή αναπτυξιακή επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των δεικτών της οικονομίας προσδίδοντας στην περιοχή ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην οικονομία της, το οποίο δεν μπορεί να μεταφερθεί αλλού. Η έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων αποτελεί μία επένδυση τέτοιου μεγέθους που, εκτός του ότι προσδίδει υπεραξία στην Περιφέρειά μας ως ευνοϊκό περιβάλλον υποδοχής και ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσει τον παραγόμενο πλούτο, με όλες τις θετικές συνέργειες, όπως ευρύτερος μετασχηματισμός του επιχειρηματικού κλάδου, αναπροσανατολισμός της εκπαίδευσης, της έρευνας & ανάπτυξης, δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου και κατασκευή σημαντικών υποδομών. Στο σημείο αυτό, βέβαια, σκόπιμο είναι να τονιστεί ότι εκπτώσεις στην διαφύλαξη αλλά και στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών στοιχείων της περιοχής δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση αποδεκτές. Μέχρι σήμερα και αναφορικά με το θέμα:

α) Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας, γνωμοδότησε θετικά για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο: “Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην χερσαία περιοχή –Ιωάννινα- της Περιφέρειας Ηπείρου”.

β) Το αρμόδιο υπουργείο (Υ.ΠΕ.Κ.Α.):

⇒ Μετά από διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης για την έρευνα και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων (Υ/Α), βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης των επιλεγμένων προσφορών για τρεις, προς αδειοδότηση, περιοχές (Ιωάννινα, δυτικά του Πατραϊκού κόλπου και Κατάκολο). Η υπογραφή Σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και αναδόχου πετρελαϊκής εταιρείας, για την έρευνα και εξόρυξη, αναμένεται εντός Ιουνίου – Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

⇒ Προχωρά στην ίδρυση Ελληνικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, με στόχο την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της χώρας.

Στο πλαίσιο των θετικών συνεργειών της αξιοποίησης των κοιτασμάτων των υδρογονανθράκων στην περιοχή μας και σύμφωνα με τον σχετικό νόμο 4001/11 {Κεφ. Β’ περί “Αναζήτησης, Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις”, άρθρο 161, παρ.1 & 2}, ο ανάδοχος υπόκειται σε περιφερειακό φόρο με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), ο τρόπος καταβολής του οποίου, η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου και κάθε σχετική με αυτόν αναγκαία λεπτομέρεια θα προσδιοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Tο σχέδιο της προαναφερόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης επιβάλλεται να τεθεί εγκαίρως υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να γίνει η σχετική διαβούλευσή του. Το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να διαμορφώσει και να υποβάλλει πρόταση στα αρμόδια Υπουργεία, αναφορικά με την περιφερειακή κατανομή των πόρων και εσόδων του θέματος, σύμφωνα με το, από 01-04-13, έγγραφο του υπουργού ΠΕ.Κ.Α.

Με βάση τα προαναφερόμενα, για το νομοθετημένο περιφερειακό φόρο (5%) από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στην περιοχή μας προτείνουμε:

1. Να μην συμψηφίζεται με άλλους πόρους της Περιφέρειας (ΚΑΠ, ΤΕΟ, ΣΑΕΠ κλπ).

2. Να αποτελεί την ελάχιστη ανταποδοτική συνεισφορά του αναδόχου προς την Περιφέρεια

3. Να μην συνδέεται με τις όποιες συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου

4. Το ποσοστό του να διαμορφώνεται επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του Αναδόχου πριν την έκπτωση οποιουδήποτε φόρου, τέλους κλπ.

5. Η είσπραξή του να γίνεται άμεσα από την Περιφέρεια Ηπείρου και χωρίς την μεσολάβηση άλλου φορέα.

6. Η κατανομή του να αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής, για να είναι εφικτή η συνολική εποπτεία των «ανταποδοτικών παρεμβάσεων». Ο τρόπος κατανομής του να γίνεται με Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης.

7. Οι «ανταποδοτικές παρεμβάσεις» να κατανέμονται:

⇒ σε ποσοστό 20% επί του συνολικά εισπραχθέντος φόρου στο «Αποθεματικό Ταμείο» της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου θα αποταμιεύονται χρήματα για έργα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, μετά από την τεχνοκρατική αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και για έργα ειδικού σκοπού, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Ηπείρου.

⇒ σε ποσοστό 20% επί του συνολικά εισπραχθέντος φόρου σε κοινωφελείς δράσεις σε επίπεδο Περιφέρειας (βοήθεια στο σπίτι, στήριξη κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, κοινωνικές παροχές απόρων κτλ) και

⇒ σε ποσοστό 60% επί του συνολικά εισπραχθέντος φόρου, για έργα προτεραιότητας και με προστιθέμενη αξία όλων των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου, με ποσόστωση ανάλογα με την εγγύτητά τους στην περιοχή της εξόρυξης και τα πληθυσμιακά τους στοιχεία. Τα έργα αυτά θα προκύπτουν από ευρεία διαβούλευση με την Τοπική αυτοδιοίκηση.