Χρηματοδότηση συνολικής πίστωσης 1.801.000,00 € εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υλοποίηση έργων και εργασιών καλλιέργειας των δασικών φυτωρίων και σποροσυλλογής που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2012».   Αναφορικά με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται δύο έργα ύψους 120.000,00 € που θα υλοποιηθούν από τα Δασαρχεία Ιωαννίνων και Μετσόβου αντίστοιχα ως εξής :  Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας και Δασικού Φυτωρίου Λαψίστας εγκεκριμένης πίστωσης  80.000,00 € και εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας του Δασικού Φυτωρίου Φλαμπουραρίου και εκτέλεση εργασιών σποροσυλλογής εγκεκριμένης πίστωσης 30.000,00 €.  Να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων με στόχο την προστασία τους και την αναβάθμιση και βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας.