Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρος Καλογιάννης υπέγραψε απόφαση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μετσόβου».Η απόφαση αφορά στη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατόπιν αιτήματος του Δήμου Μετσόβου, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες σφοδρές βροχοπτώσεις και τις κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές ομβρίων στην περιοχή του Δήμου Μετσόβου.

Το ποσό των 250.000 € θα διατεθεί από τους πόρους της ΤΕΟ Α.Ε.

Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου ορίστηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μετσόβου.