Υποτροφίες ύψους 60.000 ευρώ σε έξι (6) αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού, χρονικής διάρκειας ενός ή δύο  ετών ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που θα κατατεθεί από τον κάθε υποψήφιο θα χορηγήσει μέσω του κληροδοτήματος «Ελευθερίας  Μπάρκα» ο Δήμος Ιωαννιτών.

Η  Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου προέβη με  ομόφωνη απόφασή της σε έγκριση  ποσού  εξήντα χιλιάδων ευρώ 60.000€  μετά από σχετική εισήγηση της προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων του Δήμου Ιωαννιτών, Γεωργίας Γιώτη. «Σύμφωνα με τη δημόσια διαθήκη της Ελευθερίας Μπάρκα, το 80% των εισοδημάτων του ομώνυμου  κληροδοτήματος από τα μισθώματα των καταστημάτων της οδού Αβέρωφ 6 θα διατίθενται για υποτροφίες μεταπτυχιακών ή μεταδιδακτορικών σπουδών εξωτερικού σε αριστούχους πτυχιούχους Ελληνικών πανεπιστημίων, Ελληνικής εθνικότητας και Ηπειρωτικής καταγωγής, για ένα ή δύο το πολύ έτη, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων. Λόγω της επάρκειας των εισοδημάτων της περιουσίας του κληροδοτήματος «Ελευθερίας Μπάρκα» έχει προϋπολογιστεί για το έτος 2018 στο σκέλος των εξόδων το ποσό των 60.000 € για την υποτροφία του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Το ποσό της υποτροφίας κατά έτος ορίζεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2018 του Κληροδοτήματος «Ελευθερίας  Μπάρκα».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :

Να είναι Ελληνικής Εθνικότητας και Ηπειρωτικής καταγωγής, ανεξαρτήτως οικονομικής καταστάσεως των υποψηφίων.

Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου ΑΡΙΣΤΑ.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι λοιποί όροι χορήγησης της υποτροφίας αναφέρονται στην με ΑΠ 57891/15489/11-10-2018 , προκήρυξη υποτροφίας την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναι λάβουν γνώση από την ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών.