Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μετά από ομόφωνη απόφασή της Συγκλήτου αναβάλλει τις προγραμματισμένες εξετάσεις από την 1η μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα εξουσιοδοτεί το Πρυτανικό Συμβούλιο να προβεί, σε συνεργασία με τα άλλα ΑΕΙ της χώρας, σε έλεγχο συνταγματικότητας συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε απόλυτη ταύτιση με τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας, θεωρεί ότι ο νέος Νόμος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας για ένα δημόσιο και δωρεάν Πανεπιστήμιο, δε διαθέτει την αποδοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας της Ακαδημαϊκής κοινότητας και έχει σοβαρά προβλήματα εφαρμογής. Βέβαια είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι τα προβλήματα εφαρμογής του νέου νόμου, θα οφείλονται στους ίδιους τους καθηγητές, με στόχο να διατηρήσουν τα παλιό καθεστώς χρηματοδότησης και διαχείρισης των κρατικών κονδυλίων.