Την ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 6 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου», κωδικός προτεραιότητας «Πρόληψη κινδύνων», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.  Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) της κατηγορίας πράξεων «Οδική ασφάλεια και διαχείριση κυκλοφορίας, Κωδ. : 5312», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013».  Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παραπάνω κατηγορίας πράξεων θα περιλαμβάνουν:  Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενεργητικής ασφάλειας στους χρήστες του οδικού δικτύου της Περιφέρειας με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τη συντόμευση των μεταφορών προσώπων και αγαθών, τη διευκόλυνση προσπελασιμότητας κλπ. Η ενδεικτική κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ.  Για την πρόσκληση είχε προηγηθεί αίτημα του Υπουργείου.