ανεργια

Αμετάβλητο παρέμεινε τον Νοέμβριο του 2016 το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) διαμορφώθηκε στο ίδιο επίπεδο με αυτό του Οκτωβρίου (23%) και εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με το 24,5% του Νοεμβρίου του 2015.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας των γυναικών άγγιξε το 27,5%, έναντι 19,4% των ανδρών, ενώ μεταξύ των νέων ηλικίας 15-24 ετών το 45,7% βρίσκεται χωρίς δουλειά. Στην αμέσως επόμενη πιο παραγωγική ομάδα, αυτή των 25-34 ετών, το ποσοστό ανεργίας τον προηγούμενο Νοέμβριο διαμορφώθηκε στο 29,9%.

Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Νοέμβριο του 2016, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.683.795 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.100.118 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.252.309 άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 49.141 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2015 (αύξηση 1,4%) και μειώθηκαν κατά 1.338 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016.

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 76.455 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2015 (μείωση 6,5%) και κατά 1.768 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016 (μείωση 0,2%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 6.710 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2015 (μείωση 0,2%) και αυξήθηκαν κατά 3.103 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016 (αύξηση 0,1%).

Όπως εξηγεί η ΕΛΣΤΑΤ, η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική για την απομάκρυνση της επίδρασης της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις της εποχικής διόρθωσης βασίζονται σε δεδομένα πολλών μηνών ώστε να διακρίνεται η επίδραση των εποχικών παραγόντων και αυτή να αφαιρείται από τα εκτιμώμενα μεγέθη. Χρειάζονται αρκετές “παρατηρήσεις” (δηλαδή, ικανό πλήθος μηνιαίων εκτιμήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά μια σημαντική μεταβολή των μεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.

Οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, καθώς επίσης και στην ενημέρωση του μοντέλου εποχικότητας με πλήρη ετήσια δεδομένα.

Ακόμη σημειώνεται ότι οι αρχικές εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον εκάστοτε τελευταίο μήνα μπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται με τα συλλεχθέντα και επεξεργασμένα κατά τη δημοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δε συμπίπτουν με τα τελικά συλλεχθέντα και επεξεργασμένα στοιχεία. Για το λόγο αυτό οι μηνιαίες εκτιμήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριμηνιαίες εκτιμήσεις.