Με αυξημένο συντελεστή 15% θα φορολογούνται οι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων οι οποίοι πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. Αυτό ισχύει ακόμα και αν πρόκειται για τόκους του 2012, κατά τη διάρκεια του οποίου εφαρμοζόταν συντελεστής φορολόγησης 10%.Ειδικά για τα ποσά των τόκων από προθεσμιακές καταθέσεις που εκτοκίστηκαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2013 (ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου), επί των οποίων έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 10%, το επιπλέον ποσό φόρου 5% που οφείλεται, θα εισπραχθεί από οποιονδήποτε λογαριασμό τραπεζικού προϊόντος του δικαιούχου.

Ο νέος τρόπος φορολόγησης των τόκων διευκρινίζεται σε εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη με την οποία ερμηνεύονται οι διατάξεις του τελευταίου φορολογικού νόμου. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2013 ο συντελεστής φόρου επί των τόκων καταθέσεων από 10% σε 15%.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής:

• Αυξάνεται από 10% σε 15% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων και από πράξεις REPOS. Ο νέος συντελεστής εφαρμόζεται στα ποσά των τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

• Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον οφειλέτη των τόκων κατά τον χρόνο που γίνεται ο εκτοκισμός της κατάθεσης.

• Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τόκους κάθε τίτλου έντοκης κατάθεσης τοις μετρητοίς ή εγγύησης είναι ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί.

• Τα ποσά των τόκων προθεσμιακών καταθέσεων που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, αλλά εκτοκίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, υπάγονται σε φορολόγηση με 15%, ανεξάρτητα από το αν αφορούν και τόκους της περιόδου 2012, στην οποία εφαρμοζόταν ο μειωμένος συντελεστής 10%, καθόσον χρόνος απόκτησης του εισοδήματος είναι ο χρόνος που οι τόκοι αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί, ήτοι ο χρόνος εκτοκισμού.

• Για τον σκοπό αυτόν, η τράπεζα υποχρεούται να του χορηγήσει βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το ποσό των τόκων που καταβλήθηκε και ο χρόνος εκτοκισμού αυτών.

• Οσον αφορά τα ποσά τόκων από προείσπραξη προθεσμιακών καταθέσεων καθώς και των τόκων με μηνιαία καταβολή που εκτοκίσθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, αυτά υπάγονται σε φορολόγηση με συντελεστή 10%.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ