δημοτικο συμβουλιοΗ Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών συνεδριάζει, την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014 και ώρα  13.30, στην  αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Αθανάσιος Τσακάλωφ), σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 72  του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2013 (Π.Δ. 113/2010)

2.  Διάθεση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών Π.Ο.Ε.

3.  Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων προμηθειών, εργασιών έτους 2013

4. Διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους   2014.