Την κατάρτιση 7.850 ανέργων και 1.500 αυτοαπασχολούμενων προβλέπει πρόγραμμα με τίτλο “Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα”, που θα ξεκινήσει να υλοποιείται σταδιακά το προσεχές διάστημα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου. Από το πρόγραμμα θα επωφεληθούν άνεργοι, αυτοπασχολούµενοι (µέλη αγροτικών συνεταιρισµών) και αυποαπασχολούµενοι στον αγροτικό τοµέα που έχουν εισόδηµα από αγροτική δραστηριότητα και που το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο της φτώχειας, ανάλογα µε τον αριθµό των οικογεναικών µελών, όπως αυτό ορίζεται κατ’ έτος από την ΕΛΣΤΑΤ. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις για τους αυτοαπασχολούµενους και υποαπασχολούµενους στον αγροτικό τοµέα ισχύουν σωρευτικά. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ενέργειες προγραµµάτων κατάρτισης ή επιµόρφωσης ανάλογα µε τις ανάγκες των ωφελουµένων και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής υλοποίησης της κατάρτισης, καθώς και δράσεις ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης. Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού € 20.000.000 και συνχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων” και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σε ποσοστό 85%.