Το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) διαμορφώθηκε σε 2 δισεκ. ευρώ το Μάιο του 2011, έναντι πλεονάσματος 0,3 δισεκ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2011 το έλλειμμα αυτό διαμορφώθηκε σε 11,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 12,1 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, δηλαδή μειώθηκε κατά 6,3%… Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών…Το Μάιο του 2011 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή 286 εκατ. ευρώ. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 400 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της εταιρίας Specifar Pharmaceuticals SA από την εταιρία Watson Pharmaceuticals Inc. (ΗΠΑ). Oι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν καθαρή εκροή 59 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές. Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 4,3 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται στη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 5,9 δισεκ ευρώ (εκροή), τη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων κατά 88 εκατ. ευρώ (εκροή) καθώς και την αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε χρηματοοικονομικά παράγωγα και μετοχές του εξωτερικού κατά 86 και 54 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (εκροή). Οι κινήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα του εξωτερικού κατά 1,8 δισεκ. ευρώ (εισροή). Όσον αφορά τις ”λοιπές” επενδύσεις, καταγράφηκε καθαρή εισροή ύψους 6,5 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 10,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα καθώς και στη μείωση κατά 25 εκατ. ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί από κατοίκους σε μη κατοίκους (εισροή). Οι ανωτέρω κινήσεις αντισταθμίστηκαν από την αύξηση των τοποθετήσεων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos του εξωτερικού κατά 3,8 δισεκ. ευρώ (εκροή) καθώς και από την καθαρή μείωση (εκροή) κατά 588 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.  Το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2011 οι άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν καθαρή εκροή ύψους 115 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 458 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010). Ειδικότερα, η καθαρή εκροή κεφαλαίων κατοίκων για άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό ανήλθε σε 423 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή εισροή κεφαλαίων μη κατοίκων για άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα ανήλθε σε 308 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 9,7 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 8,8 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010). Ειδικότερα, καταγράφηκε εκροή κεφαλαίων κυρίως λόγω μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 13,9 δισεκ. ευρώ και δευτερευόντως λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε παράγωγα εξωτερικού κατά 614 εκατ. ευρώ και της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων κατά 82 εκατ. ευρώ. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν μόνο εν μέρει από τη μείωση των τοποθετήσεων των εγχώριων θεσμικών επενδυτών σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού κατά 4,6 δισεκ. ευρώ και τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων κατά 224 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία των “λοιπών” επενδύσεων η καθαρή εισροή ύψους 21,5 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 20,8 δισεκ. ευρώ το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2010) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 20,6 δισεκ. ευρώ. Ειδικότερα, ο καθαρός δανεισμός του τομέα της γενικής κυβερνήσεως ανήλθε σε 20,8 δισεκ. ευρώ και ο αντίστοιχος ακαθάριστος δανεισμός βάσει του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας διαμορφώθηκε σε 21,4 δισεκ. ευρώ. Εισροή σημειώθηκε επίσης λόγω αύξησης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα κατά 1,0 δισεκ. ευρώ.  Στο τέλος Μαΐου 2011 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 4,6 δισεκ. ευρώ. (Υπενθυμίζεται ότι από την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο του 2001 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, περιλαμβάνουν μόνο το νομισματικό χρυσό, τη “συναλλαγματική θέση” στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα “ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα” και τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σε ξένο νόμισμα έναντι κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ. Αντίθετα, δεν περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις σε ευρώ έναντι κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ, τις απαιτήσεις σε συνάλλαγμα και σε ευρώ έναντι κατοίκων χωρών της ζώνης του ευρώ, και τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στο κεφάλαιο και στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ.)