Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 520.000,00 € (με το ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 338.471,79 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 53.713,45 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
γ) κατηγορία ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 19.919,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Σουλίου 3 – Ηγουμενίτσα, μέχρι τις 07/03/2013 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665361258/2665361241, FAX επικοινωνίας 2665361123, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ.Π. Καραπιπέρης.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/03/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης προσφορών 10.00 π.μ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, T.K. 46100 Ηγουμενίτσα) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.