Βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία, μείωση του χρέους και περιορισμό των ζημιών προ φόρων εμφάνισε η ΔΕΗ+1,63% το πρώτο εξάμηνο του 2018, βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε 284,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 194,4 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η βελτίωση σύμφωνα με τη ΔΕΗ οφείλεται κυρίως στην αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 80,1 εκατ., στη μείωση της μισθοδοσίας κατά 15,3 εκατ. και των ελεγχόμενων δαπανών κατά 10,4 εκατ., καθώς και στη μείωση της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ σε σχέση με το 2017 κατά 62,2 εκατ. ευρώ. Η χρέωση αυτή ωστόσο παραμένει σε υψηλά επίπεδα (108,2 εκατ.), επιβαρύνοντας ανάλογα τη ΔΕΗ Α.Ε., κι αυτό παρά το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί πλεόνασμα στον εν λόγω λογαριασμό – στον οποίο εισφέρει κατά κύριο λόγο η ΔΕΗ – λόγω αύξησης της τιμής CO2, η οποία επιβάρυνε την αντίστοιχη δαπάνη της ΔΕΗ στο α΄ εξάμηνο κατά 46,3 εκατ.(ή κατά 52,2 εκατ. συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης των θυγατρικών εταιρειών λιγνίτη).

Επιπλέον, η καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» αυξήθηκε κατά 20,2 εκατ., σε 45,7 εκατ., επιβαρύνοντας ανάλογα τα αποτελέσματα της ΔΕΗ.

Σε επίπεδο προ φόρων λειτουργικών αποτελεσμάτων, καταγράφεται περιορισμός των ζημιών σε 26,9 εκατ. από 249,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε στα 2,2 δισ. ευρώ από 2,35 δισ. πέρυσι (-6,8 %) εξαιτίας του συνδυασμού μείωσης της ζήτησης και του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ το οποίο στο α’ εξάμηνο ήταν κατά μέσο όρο 83,2 % και τον Ιούνιο διαμορφώθηκε σε 80,4 %.

Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε από 4.419,1 εκατ. ευρώ στις 30.6.2017 σε 4.106,6 εκατ. στις 30.6.2018. Το καθαρό χρέος στις 30.6.2018 ήταν Ευρώ 3.683,5 εκατ., μειωμένο κατά 119,5 εκατ. σε σχέση με την 30.6.2017. Σημειώνεται επίσης ότι η ΔΕΗ έχει αναθέσει σε συμβούλους να διερευνήσουν τις εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ομολογιών, με το ποσό να αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 300 εκατ. και 400 εκατ. ευρώ και τη διάρκεια στα 5 έτη, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Οι επενδύσεις αυξήθηκαν σε 338,4 εκατ. ευρώ έναντι 201,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017 που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων για την κατασκευή της Μονάδας Πτολεμαΐδα V καθώς και στην αύξηση των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ.