Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giga fm 105,4 | Ραδιοφωνικός Σταθμός | Ήπειρος | Ιωάννινα

Ήπειρος

Ανάπτυξη «ελεγχόμενης διασποράς» θέλει το ΤΕΕ για την Ήπειρο

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΕΡΟ2Τις παρατηρήσεις και προτάσεις επί της διαβούλευσης της Α΄ φάσης της μελέτης για την «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» της Περιφέρειας Ηπείρου κατέθεσε προς το ΥΠΕΚΑ η Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ως μοντέλο ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, το ΤΕΕ προτείνει αυτό της «ελεγχόμενης διασποράς».

Επίσης, θεωρεί ότι η αξιολόγηση και αποτίμηση του αποτελέσματος της εφαρμογής του ΠΠΧΣ από το 2003, χρονιά θεσμοθέτησής του, μέχρι σήμερα είναι απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα αναθεώρησης και εξειδίκευσής του.Σε ότι αφορά τη δομή του κειμένου, το ΤΕΕ διαπιστώνει πως πρόκειται για ένα μακροσκελές κείμενο το οποίο βασίζεται, εν πολλοίς, στην παράθεση στοιχείων, είτε από θεσμοθετημένα είτε από υπό εκπόνηση πολεοδομικά πλαίσια (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Ρυθμιστικό Σχέδιο).Θα ήταν σκόπιμο, σημειώνει, στο κυρίως κείμενο να περιλαμβάνονται οι αξιολογήσεις της μελετητικής ομάδας και τα υπόλοιπα στοιχεία – αναλυτικοί πίνακες που αφορούν στατιστικά δεδομένα (πληθυσμιακά, οικονομικά, κοινωνικά) και πίνακες (π.χ. ακτές κολύμβησης, υλοποιημένα έργα) – να παρατίθενται σε αντίστοιχα παραρτήματα.

Μοντέλο ανάπτυξης
Συμπερασματικά και σύμφωνα με το ΤΕΕ, μέσα από τη μελέτη, αναπτύσσονται δύο κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης της Περιφερείας Ηπείρου.Η πρώτη κατεύθυνση αποτελεί το υφιστάμενο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο δεν αποδίδει τα επιθυμητά αποτελέσματα ανάπτυξης.Η δεύτερη κατεύθυνση, είναι μια βελτιωμένη εκδοχή του θεσμοθετημένου ΠΠ. Στη κατεύθυνση αυτή η μελετητική ομάδα υπαινίσσεται μια προτίμηση χωρίς να υπάρχουν ξεκάθαρες απόψεις και σημαντικές διαφοροποιήσεις με το θεσμοθετημένο ΠΠ λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές εξελίξεις τις τελευταίας δεκαετίας.Το ΤΕΕ προτείνει ως μοντέλο ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, αυτό της «ελεγχόμενης διασποράς».Το ερώτημα, προσθέτει, που μένει να απαντηθεί είναι «Ποιες περιοχές θεωρούνται δυναμικές προκειμένου να προωθηθούν οι επενδύσεις»;

Ελλείψεις, εσφαλμένες αναφορές, ασάφειες,
αντικρουόμενα συμπεράσματα.
-Παρατηρείται ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης και το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αγροτικής Αναγέννησης, τα οποία εκπονήθηκαν πρόσφατα.
-Επίσης, δεν έχει ληφθεί υπόψ το Διαχειριστικό Σχέδιο των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδάτινου Διαμερίσματος Ηπείρου το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
-Για το λιμάνι της Πρέβεζας οι αναφορές που γίνονται σε διάφορα σημείου του κειμένου δεν αποσαφηνίζουν τον ρόλο του, ως εμπορικό ή επιβατηγό-τουριστικό.
-Είναι λανθασμένη η αναφορά «Αναγνωρισμένες θέσεις ιαματικών πηγών δεν εντοπίζονται στην Περιφέρεια Ηπείρου».
-Στα αναφερόμενα Γενικά και Ειδικά Πλαίσια δεν καταγράφονται τα αντίστοιχα ΦΕΚ (μόνο στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη χωροθέτηση Καταστημάτων Κράτησης καταγράφεται).
-Στην ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων καλό θα ήταν να γίνει μια καταγραφή ελεύθερων θέσεων για νέες εγκαταστάσεις, ανάγκη για επέκταση, δημιουργία νέου υποδοχέα.
-Για τις ΠΟΑΠΔ Κτηνοτροφίας δεν επισημαίνεται η συμβατότητα της κατεύθυνσης αυτής σε σχέση με την εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξη. Σκόπιμο θεωρείται να δοθούν κατευθύνσεις για την οργανωμένη κτηνοτροφική δραστηριότητα αφού προηγηθεί η καταγραφή των κορεσμένων περιοχών της Περιφέρειας (π.χ. Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων).
-Η ΒΙΠΕ έχει συνδεθεί με τον Βιολογικό Καθαρισμό της πόλης
-Τα επεξεργασμένα στραγγίσματα δεν αρδεύουν το περιμετρικό πράσινο των ΧΥΤΑ.
-Σχετικά με την ΕΕΛ Πάργας δεν λειτουργεί η απομάκρυνση φωσφόρου, η ΕΕΛ Ηγουμενίτσας δεν αποβάλλει στην Λεκάνη Αχέροντα Λούρου, στην ΕΕΛ Μετσόβου η διάθεση της λάσπης δεν γίνεται στο ΧΥΤΑ Ιωαννίνων.
-Εντάσσει την λεκάνη Λίμνης Παμβώτιδας στην Λεκάνη Αράχθου ενώ είναι στην λεκάνη Καλαμά σύμφωνα και με το Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων.

Προτάσεις για υποδομές και οικονομία
-Η ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, εφόσον αποφασιστεί σε κεντρικό επίπεδο, πρέπει να ακολουθηθεί από τον αναγκαίο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος δεν εξαντλείται μόνο στις εξέδρες εξόρυξης και τις ιχθυοκαλλιέργειες αλλά περιλαμβάνει θέματα περιβάλλοντος (πχ περιοχές NATURA), μεταφορών, κλίματος, τουρισμού (μαζικό και εναλλακτικό τουρισμό), δημιουργίας και αξιοποίησης βάσεων πρωτογενών στοιχείων ή άλλες πιλοτικές ενέργειες κοκ.
-Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ανοίξει πολύ έντονα διάλογος για το εργαλείο των ΕΟΖ στην παραμεθόρια περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου. Θέση μας είναι ότι σε αναπτυξιακό επίπεδο και προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης σε αυτές τις ευαίσθητες παραμεθόριες περιοχές, υπό τον έλεγχο των χωρικών επιπτώσεων που εξασφαλίζονται μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού, είναι σκόπιμο να αξιοποιηθεί αποκλειστικά το ανενεργό εργαλείο των Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ).
-Απαιτείται, σε στρατηγικό επίπεδο, μια αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί, αναφορικά με τη δημόσια περιουσία, τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, καθώς και των εμποδίων που πρέπει να υπερπηδηθούν, προκειμένου οι Συμπράξεις Δημόσιου –ιδιωτικού Τομέα, όταν αυτές επιλέγονται, να λειτουργήσουν θετικά για το σύνολο της Περιφέρειας.
– Ο χωροταξικός σχεδιασμός θα πρέπει να είναι ώριμος να αντιμετωπίσει θέματα που θα προκύψουν. Ως εκ τούτου κρίνεται ανεπαρκές το σχόλιο του μελετητή: «Η μόνη σημαντική διαφοροποίηση αφορά στις προοπτικές εξόρυξης υδρογονανθράκων, οι οποίες όμως δεν έχουν επαρκώς τεκμηριωθεί τεχνικοοικονομικά, ενώ ακόμα και στην περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των απαιτούμενων ερευνών και επενδύσεων μάλλον ξεπερνά τον αντίστοιχο της επιχειρούμενης αναθεώρησης του ΠΠ.»
-Η σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου κατά την άποψη μας αποτελεί εθνική προτεραιότητα και θα πρέπει να εξετασθεί με γνώμονα τα μελλοντικά πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν σε εθνικό πλέον επίπεδο με την ολοκλήρωσή της στο Λιμένα της Ηγουμενίτσας.
Είναι προφανές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη εκτέλεσης του έργου είναι η άμεση ολοκλήρωση των συγκεκριμένων μελετών του ΟΣΕ που ήδη είναι σε εξέλιξη.
-Ανεξάρτητα από την τελική στρατηγική και πολιτική επιλογή της κυβέρνησης σε ότι αφορά τον αγωγό (TAP ή ITGI), θεωρούμε ότι η σύνδεση της Ηπείρου με το δίκτυο αγωγού φυσικού αερίου είναι επιβεβλημένη.

 
ΠΗΓΗ:ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Written By

Comments

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οικονομία

Περιβάλλον Ενέργεια Ελλάδα Προτεραιότητες Και Αβεβαιότητες Για Το 2021. Οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων....

Αρχική

Η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (παράταξη της ΝΔ) με επικεφαλής τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό αναδεικνύεται πρώτη δύναμη των εκλογών του ΤΕΕ, με ποσοστό...

Αρχική

«Κρείττον του λαλείν το σιγάν», δηλαδή μερικές φορές είναι προτιμότερο να σιωπά κανείς, απάντησε μέσω συνεργατών του ο Γιάννης Στουρνάρας στον υπουργό Υποδομών και...

Ήπειρος

Οι εκλογές στο τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ ανέδειξαν ως πρώτη δύναμη στην αντιπροσωπεία του τμήματος τη Διάδραση, η παράταξη που προέκυψε από τη ΔΚΜ....

Advertisement

Copyright © 2021 Giga FM 105.4 Επικοινωνία: 2651052441

  • https://s46.myradiostream.com/7322/listen.mp3
  • https://s46.myradiostream.com:7322/;
  • MUSIC