Στην εποχή των υπολογιστών και του διαδικτύου επιχειρεί το υπουργείο Ανάπτυξης να εισαγάγει την αδειοδοτική διαδικασία των επιχειρήσεων
ανεξαρτήτως δραστηριότητας. Παράλληλα προχωρεί στη θεσμοθέτηση μιας νέας  εταιρικής μορφής, με την επωνυμία ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με κεφάλαιο ακόμη και 1 ευρώ. Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου που κατατέθηκε στη Βουλή σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις προβλέπει μεταξύ άλλων:  
1) Όλες οι αδειοδοτικές αρχές υποχρεούνται να αναρτούν στον διαδικτυακό τους
τόπο όλες τις άδειες, αποφάσεις, εγκρίσεις κ.λπ. Επίσης διασυνδέονται μεταξύ τους
μέσω ενιαίου πληροφοριακού συστήματος και οι αιτήσεις για αδειοδότηση
υποβάλλονται και διακινούνται ηλεκτρονικά ανάμεσα στις συναρμόδιες υπηρεσίες.
2) Σε περιπτώσεις τροποποίησης της άδειας λόγω κάποιας μεταβολής της
επιχείρησης (αλλαγή επωνυμίας, μεταβίβαση κ.λπ.), προσκομίζονται μόνο τα
δικαιολογητικά τα οποία αφορούν τη μεταβολή.  3) Η βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ συνδέεται με τις βάσεις δεδομένων των αδειοδοτικών  αρχών, ώστε να καταργηθούν οι διπλές βάσεις δεδομένων και η πολλαπλή αναζήτηση των ίδιων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο.   4) Οι αδειοδοτούσες αρχές υποχρεούνται να αναρτήσουν στον δικτυακό τους τόπο τον κατάλογο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών. Απαγορεύεται να ζητούνται επιπλέον δικαιολογητικά από _αυτά του αναρτημένου  καταλόγου ενώ οι υπάλληλοι που πράττουν τα αντίθετα διώκονται πειθαρχικά.  5) Όλα τα υπουργεία καλούνται να επανεξετάσουν το καθεστώς απονομής αδειών της  αρμοδιότητάς τους με σκοπό τη σημαντική μείωση αδειών και δικαιολογητικών. Τα πορίσματα θα σταλούν στο υπουργείο Ανάπτυξης για να προχωρήσει σε κωδικοποίηση του νομοθετικού καθεστώτος που διέπει τις αδειοδοτήσεις.  Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία  Στόχος της υιοθέτησης της νέας εταιρικής μορφής είναι η εξυπηρέτηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η εισαγωγή της δυνατότητας «κεφαλαίου του 1 ευρώ», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν, κατά τη σύσταση της εταιρίας ή και μεταγενέστερα,
να ορίσουν οποιοδήποτε υψηλότερο μέγεθος κεφαλαίου.  Ωστόσο τα εταιρικά μερίδια ανάγονται όχι αποκλειστικά στο κεφάλαιο, ως μοναδικό παρονομαστή, αλλά σε ένα ευρύτερο  παρονομαστή, που αποτελείται από την αξία του συνόλου των εισφορών. Βασικό  χαρακτηριστικό της νέας εταιρικής μορφής είναι η ευελιξία της. Πρέπει να  σημειωθεί ότι η νέα εταιρία είναι πάντοτε ορισμένου χρόνου, ενώ αν δεν ορίσθηκε η ακριβής διάρκεια ζωής της, ισχύει η δωδεκαετία.