Στα 280,3 δισ. ευρώ περιορίστηκε στις 31 Μαρτίου του 2012 το δημόσιο χρέος της χώρας λόγω της εφαρμογής του PSI. Στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν μείωση του χρέους κατά 24% σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου του 2011, με αποτέλεσμα ως ποσοστό του ΑΕΠ να διαμορφώνεται πλέον κοντά στο 130%. Ωστόσο, η μείωση του χρέους είναι ουσιαστικά προσωρινή, καθώς αυτό θα επιβαρυνθεί τουλάχιστον με 50 δισ. ευρώ λόγω του κόστους ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Μετά το «κούρεμα» του δημοσίου χρέους η σύνθεσή του διαμορφώνεται ως εξής:  το 76,7% είναι χρέος προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το 3,4% είναι δάνεια προς το ΔΝΤ και το 19,9% αφορούν έντοκα γραμμάτια.  Επίσης το 80,1% του χρέους έχει διάρκεια πάνω από 5 έτη. Όσον αφορά τη ρευστότητα στο τέλος Μαρτίου τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας ανέρχονταν σε 4 δισ 401 εκατ ευρώ,  έναντι 3 δισ 629 εκατ ευρώ, που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2011.