ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗ Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη σημερινή συνεδρία 999/8/24-9-2013 διαπιστώνει: 1) Την αδιέξοδη κατάσταση, η οποία διαμορφώνεται από τη διαθεσιμότητα των 48 διοικητικών υπαλλήλων, που θέτει σε κίνδυνο την συνολική αποστολή του Ιδρύματος.

2)Την αντικειμενική αδυναμία της διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ιδρύματος λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των διοικητικών υπαλλήλων και μελών ΔΕΠ.

3)Ότι η απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να υπάρξει για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το μέτρο της διαθεσιμότητας, για δεύτερη φορά, σε διάστημα μικρότερο του έτους, προκαλεί αίσθημα κατάφωρης αδικίας.

4) Ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα αριθμητικά και αξιολογικά κριτήρια των διοικητικών δομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθόρισε.

5) Ότι οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων που συνεδρίασαν τη Δευτέρα 23-9-2013 συμφωνούν με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος (20-9-2013).

Με βάση τα παραπάνω αποφασίζει να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων της χώρας για τις διοικητικές αντιφάσεις, με τις οποίες πρόκειται να τεθούν σε διαθεσιμότητα διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος, με την άμεση κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως, αναστολής εκτέλεσης, καθώς και κάθε άλλου προσφερόμενου και αναγκαίου ένδικου μέσου κατά της επικείμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων. Εξουσιοδοτεί δε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για όλες τις παραπάνω ενέργειες. Η Σύγκλητος απευθύνεται με αγωνία στους φοιτητές, τις οικογένειές τους και την κοινωνία και με θλίψη ανακοινώνει ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παρά τη θέλησή του, βρίσκεται σε αδυναμία εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών, κάθε διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας, αλλά και παροχής κοινωνικού έργου. Τέλος, η Σύγκλητος απευθύνει έκκληση προς κάθε αρμόδιο για αναστολή των άδικων μέτρων σε βάρος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καλεί όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας να υποστηρίξουν τις αποφάσεις και τον αγώνα όλων των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος. Η Σύγκλητος θα επανεκτιμήσει την κατάσταση, για τις περαιτέρω ενέργειες, τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013.